Coaching pentru echipe
Coaching sistemic pentru dezvoltarea echipei si cresterea performantei organizatiei

SUNTEŢI PERSONAL CONVINS CĂ ECHIPA DUMNEAVOASTRĂ DE CONDUCERE POATE EVOLUA.

 • Un demers de tip coaching în cadrul comitetului executiv sau de direcţie al întreprinderii dumneavoastră poate permite acestei echipe să devină creuzetul „exemplar” al dinamicii inovatoare şi câştigătoare a întreprinderii dumneavoastră.
 • Un coaching de echipă vă permite să ţineţi şedinţe de comitet de direcţie mult mai eficiente : să le pregătiţi mai bine, să le imprimaţi mai mult dinamism şi să le centraţi cu adevărat asupra deciziilor strategice şi a unei monitorizări riguroase a transpunerii lor în fapt.
 • Coaching-ul comitetului de direcţie sau executiv al întreprinderii dumneavoastră vă permite dezvoltarea unei culturi de muncă în echipă şi de leadership, favorizând spiritul de iniţiativă şi de răspundere în întreaga dumneavoastră întreprindere.
 • Coaching-ul de echipă serveşte, de asemenea, la stimularea spiritului de căutare, de inovare şi de creativitate colectivă, precum şi la îmbunătăţirea performanţelor în pregătirea şi monitorizarea (confidenţială) a oricărui nou proiect de dezvoltare.
 • Coaching-ul de echipă de direcţie în vederea pregătirii sau îndrumării unei fuziuni, a unei încorporări, a unei alianţe sau a unui parteneriat vă poate asigura reuşita, mai ales într-un context marcat de diversitate, intercultural, multicultural şi multinaţional.
 • Un demers sistemic de coaching pentru echipa de direcţie sau comitetul executiv al întreprinderii dumneavoastră vă permite, printr-o mai bună gestiune a timpului colectiv, să respectaţi termenele şi multiplele angajamente interne şi externe ale întreprinderii dumneavoastră.
 • Coaching-ul sistemic al unui comitet de direcţie contribuie la dezvoltarea, între membrii acestuia, a unui spirit de echipă superior, bazat pe sprijin reciproc, pe o colaborare transversală eficace şi pe o mai bună dinamică colectivă, care vor sta la originea „A.D.N.-ului de câştigător” al întregii întreprinderi.
 • Un proces de coaching al echipei dumneavoastră de direcţie contribuie la măsurarea mai precisă a rezultatelor şi vă permite implementarea unui plus de rigoare, de calitate şi de exigenţă colegială între membrii ei şi, prin modelizare, la nivelul întregului personal.
 • Coaching-ul sistemic al unui comitet de direcţie sau executiv permite echipei respective să devină un creuzet de dezvoltare profesională şi de inovare, care îi va ajuta pe fiecare dintre membrii ei să promoveze în mod activ performanţa şi autonomia tuturor angajaţilor.
 • Coaching-ul unei echipe de direcţie îi permite acesteia să-şi definească şi să-şi gestioneze mai bine proiectul, să-şi aloce mai raţional resursele, să îndrume personalul şi să-şi dezvolte o strategie axată cu adevărat asupra obiectivelor colective performante.
 • Coaching-ul de echipă la nivelul unui comitet de direcţie permite implementarea unor metode de management deopotrivă coerente, creative şi în concordanţă cu diversitatea existentă în cadrul unor întreprinderi complexe, într-un context multinaţional, multicultural, intercultural.
 • Pe scurt, coaching-ul echipei sau comitetului de direcţie vă permite să fructificaţi rezultatele măsurabile şi calitative ale întreprinderii dumneavoastră.

Coaching-ul sistemic al unei echipe este un demers de coaching aplicat echipei ca „ansamblu” sau ca sistem coerent. Nu este aşadar vorba de coaching-ul individual şi succesiv al fiecăruia dintre membrii ei, efectuat în echipă sau în grup. Ca urmare, atunci când demersul de coaching de echipă este „sistemic”, el este centrat pe echipa înţeleasă ca un „întreg” aproape indisociabil şi al cărei proiect, a cărei bună funcţionare şi ale cărei rezultate depind în totalitate de responsabilitatea fiecăruia dintre membrii ei.

COACHING-UL DE ECHIPĂ DE DIRECŢIE AXAT PE REZULTATE

Obiectivele unui coaching sistemic de echipă sau de comitet de direcţie rămân centrate concomitent pe dezvoltarea profesională a fiecărui membru al echipei cliente şi pe îndrumarea echipei în ansamblul ei în activitatea ei operaţională axată pe proiect, pe performanţă şi pe rezultatele întreprinderii.


Coaching-ul sistemic de echipă de direcţie permite fiecăruia dintre membrii ei să-şi dezvolte pe deplin potenţialul, iar echipei sau comitetului de conducere, precum şi întreprinderii, să devină mult mai performantă într-un interval de timp predeterminat şi conform unui set de criterii predefinite şi măsurabile.


Efectuat la nivelul unei echipe de direcţie, un proces de coaching sistemic de echipă permite precizarea strategiilor de transformare a culturii de management a întregii întreprinderi, precum şi pregătirea „deplafonării” rezultatelor ei operaţionale şi financiare într-un context naţional sau multicultural.


Prin această specificitate axată pe o serie de indicatori măsurabili, cum ar fi rezultatele operaţionale, coaching-ul sistemic de echipă sau de comitet de direcţie propune o abordare cu totul diferită şi complementară în raport cu intervenţiile de „Team Building” centrate pe dezvoltarea motivaţiei indivizilor, sau de „Coeziune de echipă”, centrate îndeosebi pe îmbunătăţirea relaţiilor interpersonale.


Aceeaşi abordare de coaching sistemic „centrat pe rezultate” poate fi aplicată şi la nivelul echipelor de negociere, de cercetare, de inovare şi de dezvoltare, de vânzări sau de producţie, pe care le va ajuta să-şi dezvolte noi strategii creative axate pe proiectele lor şi pe îmbunătăţirea performanţelor. Fixarea unor obiective ambiţioase şi concentrarea asupra mijloacelor de a le a atinge permit o creştere a valorii adăugate rezultate din noi interfeţe performante dezvoltate prin coaching şi în echipă.

COACHING-UL SISTEMIC DE ECHIPĂ DE DIRECŢIE ÎN CADRUL ORGANIZAŢIILOR AFLATE ÎN TRANZIŢIE

Publicaţii

Practica noastră de peste cincisprezece ani în coaching-ul sistemic de echipă de direcţie sau de colective operaţionale ne permite să subliniem importanţa pe care o poate avea acest demers atunci când o echipă sau o întreprindere transpun în fapt un nou proiect sau trec printr-o perioadă de „tranziţie”.


Astfel, în cazul unei mutări, al unei reorganizări, restructurări, fuziuni, încorporări, creşteri internaţionale sau multiculturale, al stabilirii de alianţe sau de parteneriate, al schimbării liderului sau al redefinirii proiectului unei întreprinderi, orice comitet sau echipă de direcţie va avea numai de câştigat dacă va iniţia un demers de tip „coaching de tranziţie”.


Un demers de coaching sistemic de echipă de direcţie sau de colectiv operaţional „în tranziţie” permite punerea în perspectivă a ceea ce este adesea trăit de către membrii săi şi de către întreaga întreprindere ca o perioadă de incertitudine, uneori de stres colectiv, transformând acest interval într-o perioadă de deschidere şi de oportunitate, centrată pe un nou potenţial şi pe noi performanţe.


Coaching-ul sistemic de echipă de direcţie „în tranziţie” duce aşadar la o creştere a coeziunii dintre membrii unei echipe de conducere, făcându-i să se concentreze asupra optimizării perioadei de transformare şi a noului viitor ce poate fi definit pe baza ei. Membrii echipei vor fi îndrumaţi într-un demers care constă în identificarea tuturor oportunităţilor de dezvoltare individuală şi de obţinere a celor mai bune rezultate colective.


De exemplu, într-o perioadă de fuziune, de încorporare, de definire a unei alianţe sau a unui parteneriat, este adesea util să profităm de oportunităţile ce apar şi să depăşim pasiunile care ar putea apărea sub presiunea alegerii între procesele şi „culturile active” ale partenerilor, printr-o abordare de dezvoltare „metaculturală” care va înlocui şi va depăşi culturile întreprinderilor originare.


O tranziţie apărută în urma unei fuziuni sau a unei încorporări este prin excelenţă o perioadă de oportunitate, care permite transformarea proceselor şi culturilor celor două întreprinderi originare. La nivelul comitetului sau al echipei de direcţie trebuie create noi procese şi o nouă cultură de întreprindere (printr-o abordare „pornind de la zero”), mult mai centrată pe viitor şi mult mai performantă.


Munca de acompaniere a unei fuziuni sau a unei încorporări începe, evident, cu un coaching sistemic la nivelul echipei de direcţie şi a colectivelor operaţionale ale noului ansamblu, şi va fi continuată la nivelul echipelor subordonate şi de proiect, care pilotează sau îndrumă proiectul (v. „coaching de întreprindere”, pe site-ul de faţă).

Pentru o lectură aprofundată a etapelor unui proces de tranziţie la nivel de echipă de direcţie sau de întreprindere şi a tipului de management adaptat fiecărei etape, vă invităm să consultaţi lucrarea lui Alain Cardon, „Leadership de transition” (Editions d’Organisation, 2004)/trad. rom. „Leadership de tranziţie”, Editura CODECS, Bucureşti, 2006/.

Introduceţi e-mailul dvs. pentru a vă abona la newsletter
Adresa email incorectă

COACHING-UL DE ECHIPĂ DE DIRECŢIE ÎN SISTEM COMPLEX

Coaching-ul sistemic de echipă de direcţie permite implementarea, în cadrul unor întreprinderi complexe, în context internaţional, inter- sau multicultural, a unor interfeţe transversale performante, organizate „distributiv”, „matricial”, în reţea, în managementul pe proiect sau, pur şi simplu, în sistem de delegare.


Începând din 1976, experienţa noastră internaţională în coaching-ul de echipă în context intercultural ne-a permis să dezvoltăm o competenţă şi o abordare specifică pentru a acompania sisteme inter- sau multiculturale. Am acompaniat şi îndrumat în întreaga lume (v. lista clienţilor noştri pe site-ul de faţă) şi în cadrul unor echipe de direcţie foarte diversificate, implementarea de metodologii adaptate la numeroase contexte multiculturale.


Pentru echipa de direcţie a unei întreprinderi inter- sau multiculturale, demersul de coaching de echipă este, prin natura lui, total coerent cu implementarea a diferite strategii şi politici menite să favorizeze dezvoltarea individuală, într-un cadru care, respectând diversităţile, este centrat pe performanţa colectivă.


În acest sens, coaching-ul sistemic al echipei dumneavoastră de conducere poate constitui mijlocul optim de a pregăti şi/sau de a îndruma transformarea, obţinerea coerenţei culturale şi dezvoltarea internaţională, inter- sau multiculturală a întreprinderii dumneavoastră în ansamblul ei.

COACHING-UL DE ECHIPĂ-PROIECT

Dincolo de îndrumarea unui comitet de direcţie sau executiv, demersul de coaching sistemic de echipă se poate aplica unei echipe însărcinate cu ducerea la bun sfârşit a unui proiect strategic sau transversal, ajutând-o să obţină rezultate palpabile şi performante.


Astfel, o îndrumare de tip „coaching de echipă” în transpunerea în fapt a unor moduri de operare eficace permite acestui tip de grup transversal, neierarhic şi, adesea, „inter-întreprinderi” şi multicultural să se concentreze asupra îndeplinirii de misiuni precise într-un timp record – în beneficiul finanţatorilor.


O asemenea abordare este recomandată îndeosebi în cazul echipelor-proiect însărcinate cu pregătirea sau asistarea unei fuziuni, a unei încorporări, a unei alianţe între întreprinderi sau a unui nou parteneriat, într-un context marcat de diversitate.

COACHING-UL DE ECHIPĂ ÎN SCOPUL DEZVOLTĂRII SPIRITULUI DE INOVARE

În întreprinderi, ca şi în cadrul institutelor de cercetare, inovarea cotidiană se face în echipă. Potenţialul de valoare adăugată pe care-l oferă inovaţia rezultă aproape sistematic din interfeţele profesionale situate între competenţele membrilor unei echipe. Acest potenţial poate deveni accesibil atunci când aceştia învaţă să lucreze într-un autentic spirit colegial, constructiv, bazat pe schimb şi centrat pe rezultate.


Coaching-ul de echipă permite dezvoltarea performanţei rezultate din interfeţele de competenţă şi creşterea valorii adăugate „sistemice” a membrilor echipei în ansamblu.


Dezvoltarea acestei performanţe se măsoară nu numai prin rezultatele operaţionale ale echipei, ci şi prin calitatea acesteia, prin capacitatea ei de reacţie, prin modul de a-şi gestiona timpul, prin spiritul ei întreprinzător şi, desigur, prin capacitatea ei de a inova.

COACHING-UL DE ECHIPĂ DE DIRECŢIE INTERCULTURALĂ

Una dintre principalele interese ale aproape tuturor echipelor de direcţie din ziua de azi se referă la capacitatea lor de a se dezvolta la nivelul Europei şi chiar la nivel mondial. Aceasta presupune dezvoltarea unei capacităţi de colaborare autentică cu interlocutori sau parteneri internaţionali, într-un spirit cu adevărat inter- sau multicultural. Numai în aceste condiţii, diversitatea permite inovarea şi reuşita pe termen lung.


Această muncă începe, fireşte, în cadrul însuşi al echipei de direcţie, dezvoltându-se în scurtă vreme competenţe de parteneriat, prin intermediul unor cadre de referinţă de culturi naţionale, de management şi de leadership.


Îndrumarea prin coaching poate permite oricărei echipe de conducere să-şi dezvolte competenţe de deschidere, de dialog şi de colaborare, centrate pe dezvoltare şi pe performanţă, într-un context de diversitate inter- sau multiculturală.

COACHING-UL SISTEMIC DE ECHIPĂ DE DIRECŢIE ÎN PRACTICĂ

O abordare sistemică de tip coaching de echipă este adaptabilă tuturor contextelor şi sectoarelor de activitate. Acest demers conduce la rezultate de performanţă măsurabile la nivelul oricărei echipe operaţionale sau funcţionale, mono- sau multiculturale, centrată pe reflecţii strategice, precum şi pe preocupări de zi cu zi.


Acest tip de coaching colectiv şi „sistemic” poate deci privi, fără deosebire, o echipă de conducere, operaţională, informatică, de marketing, de vânzări, de producţie, de contabilitate, financiară, interculturală ş.a.m.d.


Pentru mai multe informaţii privitoare la tehnicile specifice ale abordării sistemice de coaching aplicată la un context de echipă sau de comitet de conducere, la teoria şi practica acestei abordări centrate pe dezvoltarea performanţei colective, vă invităm să consultaţi lucrarea lui Alain Cardon, „Le Coaching d’Équipe” (Editions d’Organisation, 2003)/trad. rom. „Coaching pentru echipele de directori”, Editura CODECS, Bucureşti, 2002/.


MIJLOACE

La nivelul unui comitet de conducere, apoi la nivelul oricărei altei echipe desemnate, este bine ca demersul de tip coaching de echipă să fie precedat de un diagnostic colectiv şi interactiv în echipă, care va permite:

 • fiecărui membru al unei echipe de conducere să se poziţioneze în raport cu sine, cu ceilalţi şi cu funcţia sa;
 • echipei ca atare, să-şi inventarieze forţele şi punctele slabe, colective şi sistemice (cultura sa activă) ;
 • echipei să-şi definească nevoile şi obiectivele, şi
 • să aleagă axele de lucru sau obiectivele colective pe care doreşte să le atingă în ansamblul ei printr-un demers de coaching.


Această abordare colectivă permite fiecărui individ şi echipei de conducere să-şi asume un diagnostic „sistemic” şi să-şi determine, în mod colectiv, obiectivele operaţionale şi de evoluţie.


Şedinţa de diagnostic stabileşte clar că o echipă de conducere este vehiculul major al eficacităţii ce trebuie dezvoltată pentru a se asigura performanţa unei întreprinderi; această şedinţă pregăteşte procesul de coaching sistemic, ajutând echipa de conducere să-şi precizeze interesele şi să le traducă în obiective operaţionale şi strategice, culturale şi interculturale.


n urma acestui diagnostic, şi pe termen scurt (trei luni), coaching-ul sistemic de echipă de conducere îi permite acesteia:

 • să descopere, să înveţe şi să exerseze mijloace practice de a-şi dezvolta competenţa în calitate de sistem de conducere;
 • să ia decizii şi să implementeze planuri de acţiune operaţionale, prin care îşi va putea îndeplini cu succes misiunea, şi prin care va conduce mai bine întreprinderea de care răspunde.


Pe termen mediu (de la 6 luni la un an), un demers sistemic de coaching de echipă de conducere îi permite acesteia:

 • să fie îndrumată în transpunerea în fapt a deciziilor ei, în măsurarea rezultatelor obţinute, în ajustarea obiectivelor fixate, în realocarea mijloacelor de care dispune;
 • să continue să descopere şi să exerseze metodologii tot mai eficiente, pentru a-şi asigura evoluţia, pentru a-şi concretiza propria dezvoltare şi pe aceea a întreprinderii sale la nivel naţional şi multinaţional.

COMENTARII


Coaching-ul sistemic de echipă de conducere este introdus în numeroase întreprinderi cliente (v. referinţele de pe acest site), la nivelul direcţiunii generale, precum şi al conducerilor operaţionale şi comerciale, al conducerilor de filiale, de unităţi, de departamente etc.


PEDAGOGIE


În coerenţă cu demersul de tip coaching, abordarea „pedagogică” propusă este larg participativă, consultativă, emergentă şi prin delegare.  Căci ar fi nepotrivit ca unui colectiv de conducere să i se propună un curs predefinit, bazat pe un diagnostic prealabil şi efectuat de un expert sub pretextul dezvoltării unei autentice munci în echipă, a transversalităţii şi a delegării.

Forma unui coaching de echipă de conducere permite rodare punctuală a unor instrumente specifice, propuse în funcţie de nevoi, în cadrul unor mini-şedinţe de echipă, de analiză sau de „debriefing”. Conţinutul este deschis şi specific activităţii întreprinderii respective. Aceasta permite luare a numeroase decizii strategice şi/sau imediat operaţionale.

PREGĂTIRE


Natura „pedagogiei” emergente, participative şi consultative a unui demers de coaching sistemic de echipă de conducere nu necesită deci şedinţe de pregătire sau studii prealabile, ci numai disponibilitatea activă a tuturor membrilor echipei şi, bineînţeles, prezenţa şi implicarea conducătorului.


AMPLIFICARE


După lansarea unui proces de coaching sistemic de echipă la nivelul unui comitet de conducere, pot fi organizate acompanieri similare (numai ca formă, deoarece conţinutul este propriu echipei cliente) la nivelul echipelor subordonate – fie pe echipe, fie pe perechi de echipe sau pe grupuri mai mari. Forma acestor acompanieri depinde de dimensiunea echipelor şi de obiectivele lor, cuprinzând uneori teme transversale; sesiunile de lucru în plen vor alterna cu sesiuni de lucru pe subgrupe cu geometrie variabilă.


După lansarea unui proces de coaching sistemic de echipă la nivelul unui comitet de conducere, pot fi organizate acompanieri similare (numai ca formă, deoarece conţinutul este propriu echipei cliente) la nivelul echipelor subordonate – fie pe echipe, fie pe perechi de echipe sau pe grupuri mai mari. Forma acestor acompanieri depinde de dimensiunea echipelor şi de obiectivele lor, cuprinzând uneori teme transversale; sesiunile de lucru în plen vor alterna cu sesiuni de lucru pe subgrupe cu geometrie variabilă.


După lansarea unui proces de coaching sistemic de echipă la nivelul unui comitet de conducere, pot fi organizate acompanieri similare (numai ca formă, deoarece conţinutul este propriu echipei cliente) la nivelul echipelor subordonate – fie pe echipe, fie pe perechi de echipe sau pe grupuri mai mari. Forma acestor acompanieri depinde de dimensiunea echipelor şi de obiectivele lor, cuprinzând uneori teme transversale; sesiunile de lucru în plen vor alterna cu sesiuni de lucru pe subgrupe cu geometrie variabilă.


Recomandăm ca, în cadrul îndrumărilor sistemice prin coaching de întreprindere, numărul participanţilor să nu depăşească 12 de fiecare coach, iar numărul maxim al participanţilor la o intervenţie să fie de 36 (trei coach-i).


În cazul unor imperative interculturale, reţeaua noastră internaţională poate oferi îndrumare în numeroase ţări, în franceză, engleză şi în câteva limbi de circulaţie mai restrânsă.


DIFUZARE


În cadrul unei întreprinderi cliente, principiile şi metodele dezvoltate prin coaching-ul de echipă se dovedesc „contagioase” în măsura în care observăm difuzarea lor naturală la nivelul echipelor subordonate.


Punem la dispoziţie suporturi scrise în franceză şi engleză pe un site Internet care poate fi referenţiat pe site-ul intern al organizaţiei cliente, la secţiunea „resurse umane”.


La nevoie, formarea unor formatori sau coach-i interni, centrată pe metodele propuse în cadrul Coaching-ului sistemic de echipă de conducere, poate de asemenea asigura o difuzare mai rapidă, prin stagii de comunicare propuse personalului, sau prin activităţi de coaching individual sau colectiv propuse în echipă.

EVALUARE


Eficacitatea acestei abordări de coaching “sistemic” permite fiecărei echipe cliente să obţină rezultate operaţionale ambiţioase şi măsurabile într-un timp record, mai ales comparativ cu o abordare formativă mai clasică sau cu un coaching individual axat cu precădere asupra persoanelor şi a dezvoltării lor individuale “în afara echipei”.

Prin abordarea de tip coaching sistemic pe echipe sau pe reţele coerente, monitorizarea acestora pe teren permite evaluarea rapidă şi precisă, pe termen scurt, mediu şi lung, a durabilităţii schimbărilor şi evoluţiilor lor.

De regulă, măsurarea reuşitei se bazează pe date concrete: o mai mare eficacitate a şedinţelor, o creştere a numărului şi calităţii deciziilor, o mai bună monitorizare a acestora şi a activităţii în general, dezvoltarea spiritului de echipă, îmbunătăţirea motivaţiei, a delegării de răspundere, a felului în care echipa este percepută de mediul în care-şi desfăşoară activitatea etc.


MONITORIZARE


Abordarea tip Coaching sistemic de echipă de conducere este, în sine, o „acompaniere pe teren”. Prin şedinţe de echipă, centrate pe preocupări de ordin operaţional şi strategic, de-a lungul unei perioade de un an sau mai mult, coach-ul îndrumă, susţine şi recentrează „învăţarea în comun” care apare în timp real. Ritmul şedinţelor poate fi adaptat obiectivelor, gradului de urgenţă, ritmului de lucru şi de învăţare, precum şi nevoilor exprimate de fiecare echipă clientă.

Anumitor membri ai echipei li se poate sugera, confidenţial, monitorizarea printr-un coaching individual, efectuat de un alt coach.


TEORIE


Abordarea şi instrumentele de diagnostic, conceptuale şi practice la care recurge coach-ul sunt preluate din cibernetică şi din Analiza sistemică, precum şi din aplicaţiile acestora în economie, biologie, medicină, ecologie, terapia familială, informatică şi, fireşte, în coaching.


Anumite moduri de operare propuse uneori în Coaching-ul de echipă de conducere sunt preluări sau adaptări ale unor tehnici dezvoltate în cadrul echipei de la TRANSFORMATION CONSEILS, apoi de la METASYSTEME, în contexte naţionale şi interculturale, de-a lungul a peste douăzeci de ani (v. bibliografia de mai jos).


Pentru informaţii suplimentare cu privire la întreprinderea şi la realizările noastre în context naţional, multi- sau intercultural, sau pentru o întâlnire cu un coach de echipă de conducere şi pentru a primi o propunere, contactaţi-ne la Métasystème prin poştă sau e-mail, sau luaţi contact telefonic cu Alain Cardon la numărul +33 (0)6 07 97 84 72.

Introduceţi e-mailul dvs. pentru a vă abona la newsletter
Adresa email incorectă
Pentru a ne contacta

Traducere în limba română de L. Zoicaş